Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

№ 104 від 16.03.2018 року Про затвердження

Положення про апарат районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат районної державної адміністрації

 

1. Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) складається зі структурних підрозділів, спеціалістів, що організаційно забезпечують здійснення районною державною адміністрацією повноважень, визначених актами законодавства.

Апарат утворюється головою районної державної адміністрації відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

2. До складу апарату входять:

відділ організаційної роботи та масових комунікацій;

загальний відділ;

відділ управління персоналом та юридичного забезпечення;

відділ фінансово-господарського забезпечення;

відділ ведення Державного реєстру виборців;

сектор з питань мобілізаційної, оборонної та режимно-секретної роботи;

            головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом Борівської районної державної адміністрації, цим Положенням, а також розпорядженнями голови районної державної адміністрації і наказами керівника апарату районної державної адміністрації.

4. Основними завданнями апарату є правове, організаційне, інформаційно-комп’ютерне, матеріально-технічного та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних, інших матеріалів, надання методичної, практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації і органам місцевого самоврядування району.

Разом із забезпеченням основних завдань апарат сприяє впровадженню в організацію роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації ефективних форм і методів управлінської діяльності при здійсненні останніми державного управління відповідними галузями та територіями, аналізує цю роботу, узагальнює позитивний досвід.

5. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами районної та обласної державних адміністрацій, Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, Центральною виборчою комісією, а також з органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та депутатами різних рівнів, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями.

6. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови районної державної адміністрації;

забезпечує ведення діловодства як звичайного, так і з грифами обмеженого доступу;

за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими у відповідному порядку із керівником апарату, заступниками голови районної державної адміністрації, готує проекти річного та квартальних планів роботи районної державної адміністрації, проект відповідного розпорядження та подає голові районної державної адміністрації для затвердження, забезпечує підготовку звітів про їх виконання;

формує відповідно до Регламенту Борівської районної державної адміністрації проект плану засідань колегії районної державної адміністрації на рік;

узагальнює пропозиції структурних підрозділів районної державної адміністрації та складає перелік питань, що пропонуються для розгляду на пленарних засіданнях районної ради та засіданнях постійних комісій районної ради, надає їх до виконавчого органу районної ради;

за необхідністю формує план заходів, що проводяться районною державною адміністрацією протягом місяця, тижня;

розробляє проект Регламенту Борівської районної державної адміністрації, розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації його заступниками та керівником апарату, Положення про колегію районної державної адміністрації та її персонального складу, а також проекти відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до цих актів;

здійснює контроль за своєчасним виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, доручень Глави Адміністрації Президента України, актів і доручень центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також аналізує причини виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і вносить пропозиції щодо їх усунення;

за дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує контроль за виконанням законів України, актів Президента України та Уряду, розпоряджень і доручень голів обласної і районної державних адміністрацій,  а також структурними підрозділами районної державної адміністрації;

організовує вивчення та узагальнення досвіду роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування району та забезпечує надання практичної допомоги в організації їх управлінської діяльності;

за дорученням голови районної державної адміністрації аналізує роботу органів місцевого самоврядування району в межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу щодо вдосконалення організації їх роботи, готує пропозиції з питань щодо взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування під час спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

координує роботу щодо підготовки засідань колегії районної державної адміністрації;

здійснює моніторинг роботи консультативних, дорадчих органів, утворених при районній державній адміністрації;

забезпечує роботу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при районній державній адміністрації, діяльність яких координують структурні підрозділи та працівники апарату районної державної адміністрації;

координує підготовку та здійснює організаційне забезпечення апаратних нарад та нарад, що проводяться керівництвом районної державної адміністрації;

організовує чергування працівників районної державної адміністрації у вихідні, святкові і неробочі дні в приміщенні районної державної адміністрації відповідно до норм діючого законодавства;

здійснює координацію роботи щодо підготовки та проведення структурними підрозділами районної державної адміністрації за участю керівництва районної державної адміністрації масових заходів, урочистостей, зборів активу, зустрічей з депутатами різних рівнів, головами місцевих рад, робочих поїздок керівництва районної державної адміністрації до населених пунктів району;

забезпечує належний розгляд звернень громадян, звернень і запитів народних депутатів України та депутатів місцевих рад, реалізацію проведення особистих прийомів громадян головою, першим заступником голови і заступником районної державної адміністрації, контроль за виконанням доручень структурними підрозділами районної державної адміністрації, взаємодію з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення питань, які порушуються у зверненнях громадян;

розглядає звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, документи, інші матеріали, що надійшли до районної державної адміністрації в установленому порядку, повертає адресатам звернення, документи та інші матеріали, що внесені з порушенням установленого порядку, контролює стан цієї роботи у відповідних структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих комітетах селищної та сільських рад району;

проводить в установленому порядку роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, веденням обліку кадрів, вживає заходів із поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації, готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

надає методичну та практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання актів законодавства працівниками апарату районної державної адміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, в тому числі проектів нормативно-правових актів, рішень колегії районної державної адміністрації, за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень із питань, віднесених до компетенції апарату районної державної адміністрації, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки;

здійснює аналіз актів органів селищної та сільських рад, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади на відповідність їх чинному законодавству;

забезпечує реалізацію заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням виборів, референдумів, опитувань населення, у частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є апарат районної державної адміністрації; вживає заходів стосовно збирання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі створення та ведення Державного реєстру виборців, контролює виконання рішень розпорядника Реєстру, яким є Центральна виборча комісія України;

забезпечує підготовку та опрацювання матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласного та районного рівня;

здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату, забезпечує дотримання режиму, належного протипожежного стану та правил охорони праці в службових приміщеннях, орендованих  районною державною адміністрацією;

забезпечує функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату районної державної адміністрації, супроводження локальної комп’ютерної мережі, офіційного веб-сайту районної державної адміністрації, системи електронного документообігу та інших інформаційних ресурсів апарату;

здійснює заходи щодо технічного захисту інформації в районній державній адміністрації;

визначає потреби (обсяги) фінансування заходів із мобілізаційної підготовки в районній державній адміністрації;

здійснює роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, їх передачі в установленому порядку на постійне зберігання до архівного відділу районної державної адміністрації та Державного архіву області;

виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації.

7. Для реалізації завдань апарат має право:

залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, а від органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

користуватися в установленому порядку інформаційним базами, системами зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

вносити на розгляд керівництву районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з
питань, що належать до компетенції апарату.

8. Апарат   очолює   керівник   апарату   районної   державної   адміністрації, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації:

здійснює керівництво діяльністю апарату та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

організовує планування роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог чинного законодавства України;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу до центрального та територіального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, в тому числі і які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби  категорії «Б» і «В» апарату районної державної адміністрації, звільняє з таких посад відповідно до вимог чинного законодавства України;

присвоює ранги державним службовцям апарату районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті районної державної адміністрації;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців,  які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В»;

виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату районної державної адміністрації, які не є державними службовцями;

затверджує посадові інструкції працівників апарату районної державної адміністрації;

очолює консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи;

забезпечує підготовку робочих візитів керівництва  області та держави;

у  межах повноважень районної державної адміністрації, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншим законами України, забезпечує на території Борівського району реалізацію державної політики щодо ведення  Державного  реєстру виборців, запобігання та виявлення корупції (у межах компетенції);

проводить роботу щодо постійного вдосконалення діяльності апарату і впровадження нових, прогресивних форм і методів роботи, забезпечує розроблення та реалізацію заходів щодо вдосконалення організаційних структур виконавчої влади;

організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців;

здійснює контроль за роботою з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, їх передачі в установленому порядку на постійне зберігання до архівного відділу районної державної адміністрації та Державного архіву області;

видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

9. На період відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує державний службовець апарату районної державної адміністрації визначений головою районної державної адміністрації.

10. Керівник апарату районної державної адміністрації несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень.

11. Структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату районної державної адміністрації та видатки на його утримання затверджує голова районної  державної адміністрації.

Штатний розпис та кошторис апарату районної державної адміністрації затверджується в установленому законодавством порядку.

Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

12. Структурні підрозділи  апарату забезпечують діяльність районної державної адміністрації з питань, що належать до їх компетенції, виконують функції відповідно до цього Положення і положень про структурні підрозділи та відповідних посадових інструкцій.

13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення роботи апарату та вирішення інших питань в апараті можуть утворюватися наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує керівник апарату районної державної адміністрації.