Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації
20.07.2016  № 178

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.    Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державній адміністрації.

2.    Колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до її компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3.    У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державної адміністрацій та цим Положенням.

4.    Рішення про утворення або ліквідацію колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

5.    Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

ІІ. Функції колегії

6.     Колегія районної державної адміністрації:

1)    обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації;

2)    розглядає пропозиції щодо:
- удосконалення законодавства;
- забезпечення ефективної співпраці з центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та органами місцевого самоврядування;
- розширення міжнародного співробітництва у відповідних сферах діяльності;
- формування та реалізації в районі державної політики у відповідних сферах діяльності;

3)    обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку та бюджету району, державні, регіональні та районні програми, визначає шляхи їх реалізації;

4)    розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5)    розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

6)    аналізує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, розпоряджень голови обласної і районної державних адміністрацій;

7)    аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

8)    розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування (з питань виконання делегованих повноважень), а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих органів;

9)    аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

10)    розглядає питання в порядку контролю за виконанням раніше  прийнятих рішень колегії;

11)    розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

ІІІ. Склад колегії

7.    Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації та затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

8.    До складу колегії районної державної адміністрації входять:
- голова районної державної адміністрації (голова колегії), перший заступник і заступник голови, керівник апарату, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації;
- посадові особи органів місцевого самоврядування, представники політичних, громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій (за згодою).
    До складу колегії за пропозицією громадських об’єднань, творчих спілок, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

IV. Організація роботи колегії

9.    Організація роботи колегії визначається Регламентом Борівської районної державної адміністрації та цим Положенням.

10.    Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідання колегії визначається її головою.
    У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

11.    Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань колегії районної державної адміністрації на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації не пізніше ніж за 15 днів до початку року надають до відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації погоджені з першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, пропозиції до плану засідань колегії районної державної адміністрації  на  рік.
Питання, що виносяться на розгляд колегії відповідно до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації, доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за тиждень до початку року.

12.    Додаткові питання для розгляду на засіданні колегії можуть бути включені до порядку денного за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.
    Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації. Підготовка плану і матеріалів на засідання колегії готуються в стислі терміни.

13.    Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

14.    Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань колегії райдержадміністрації на рік і з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за 5 днів (позапланового – за 2 дні) до засідання подає його керівнику апарату районної державної адміністрації, який погоджує його з головою районної державної адміністрації.

15.    Порядок денний визначає доповідача з кожного питання та осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця роботи та займаних посад.

16.    Матеріали на засідання колегії готуються згідно  плану підготовки, який розробляється відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації разом із особами, відповідальними за підготовку питання.
План підготовки питань для розгляду на засіданні колегії районної держаної адміністрації розробляється не пізніше ніж за місяць до проведення засідання (крім позапланових), попередньо погоджується із  заступниками голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, і після чого затверджуються головою районної державної адміністрації.
Затверджений план підготовки питань на засідання колегії районної державної адміністрації в стислі терміни доводиться до виконавців загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

17.Для підготовки матеріалів  з додаткових питань, які внесені до проекту порядку денного засідання колегії, відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації  розробляє план підготовки питань для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації, який попередньо погоджується з заступниками голови райдержадміністрації та  керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, після чого затверджується головою районної державної адміністрації.

18.    На засідання колегії можуть бути запрошені керівники підрозділів районної державної адміністрації, районних організацій та установ, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які мають відношення до питань, що розглядаються.

19.    Відповідальні за підготовку питання на засідання колегії готують пропозиції щодо списків запрошених та тих, хто виступають, погоджують із відповідним заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків і через загальний відділ апарату районної державної адміністрації подають його голові районної державної адміністрації.

20.    Присутність на засіданні колегії запрошених посадових осіб забезпечується керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та інших органів, які готують питання.

21.    Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, відповідальних за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують матеріали із заступниками голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків і координують роботу інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та органів виконавчої влади, залучають їх до роботи з підготовки необхідних матеріалів.

22.    Рішення колегії проводяться в життя розпорядженням голови районної державної адміністрації, крім рішень колегії з організаційних, процедурних, контрольних і питань нагород, які вносяться до протоколу засідання без видання розпорядження.

23.    Структурними підрозділами районної державної адміністрації,  відповідальними за підготовку питань для розгляду засідання  колегії подаються погоджені матеріали (окремо з кожного питання порядку денного засідання колегії) через загальний відділ апарату районної державної адміністрації:
- проект порядку денного засідання колегії, в якому вказується доповідач та особи, які братимуть участь в обговоренні питання (візується виконавцем та керівником апарату районної державної адміністрації);
- довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем  і заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);
- проект рішення колегії (візується виконавцем, заступниками голови чи керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), начальником загального відділу апарату районної державної адміністрації, головним спеціалістом загального відділу апарату районної державної адміністрації (з питань контрою) та головним спеціалістом відділу управління персоналом та юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації (з питань юридичного забезпечення);
- проект розпорядження голови районної державної адміністрації (візується виконавцем (розробником), начальником загального відділу апарату районної державної адміністрації, головним спеціалістом загального відділу апарату районної державної адміністрації (з питань контрою), головним спеціалістом відділу управління персоналом та юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації (з питань юридичного забезпечення), заступниками голови чи керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків);
- список осіб, відповідно до визначених категорій учасників, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем і заступниками голови чи керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків) та список осіб, які виявили бажання брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії;
- у разі необхідності довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо) візуються виконавцем, заступниками голови чи керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

24.    Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.

25.    Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, не пізніше ніж за 7 днів до чергового засідання, надають матеріали до загального відділу апарату районної державної адміністрації відповідно до пункту 23 цього Положення.
Загальний відділ апарату районної державної адміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
Не пізніш як за два дні до засідання колегії всі документи подаються голові районної державної адміністрації через керівника апарату районної державної адміністрації.

26.    Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за два дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

27.    Повідомлення членів колегії про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрація її членів, селищного та сільських голів  здійснюється відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації, інших учасників засідання – структурними підрозділами районної державної адміністрації, її апарату,  відповідальними за підготовку питань порядку денного засідання колегії.

V. Порядок проведення засідання колегії

28.    Засідання колегії веде її голова. У разі його відсутності – особа, яка згідно з чинним законодавством виконує функції і повноваження голови районної державної адміністрації.

29.    Засідання колегії є легітимним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.

30.    Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. У разі, коли член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного в письмовій формі та інформувати керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

31.    Порядок денний засідання та рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

32.    Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються.
    Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

33.    Члени колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

34.    Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
    Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

35.    Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана в письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

36.    У разі проведення спільних засідань колегій районної державної адміністрації та інших органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.

37.    Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

38.    Після засідання колегії структурний підрозділ районної державної адміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заступниками голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, начальником загального відділу апарату районної державної адміністрації, головним спеціалістом  загального відділу апарату районної державної адміністрації (з питань контрою), головним спеціалістом відділу управління персоналом та юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації (з питань юридичного забезпечення) і через загальний відділ апарату районної державної адміністрації подає на розгляд голові колегії.
Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснюють заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, разом із загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

39.    Рішення колегії оформляються протоколами, які складаються загальним відділом апарату районної державної адміністрації та підписуються головуючим на засіданні. У протоколах вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і взяв участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади,який веде протокол.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації.
Рішення колегії з процедурних та контрольних питань виноситься до протоколу засідання (без видання розпорядження).

40.    За підсумками засідання колегії районної державної адміністрації керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, відповідальних за підготовку питання на засідання колегії, у тижневий термін після дати проведення засідання готують проект розпорядження голови районної державної адміністрації.

41.    Рішення колегії, розпорядження голови районної державної адміністрації, видані за підсумками її засідань, доводяться загальним відділом апарату районної державної адміністрації до членів колегії, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, у частині, що їх стосується, за розрахунками розсилки, наданими виконавцями.

42.    Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в загальному відділі апарату районної державної адміністрації.

43.    Загальний відділ та відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації надають методичну допомогу відповідальним за підготовку засідань колегії.
Керівник апарату районної державної адміністрації, у разі необхідності, має право до цієї роботи залучати інші структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації.

44.    Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

VI. Контроль за виконанням рішень колегії

45.    Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків та головним спеціалістом загального відділу  апарату районної державної адміністрації (з питань контролю).

46.    Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.